KVKK - AYDINLATMA METNİ

GEN ELEKTROMEKANİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Gen Elektromekanik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Genemek veya Şirket) olarak, kişisel verilerinizin korunmasına yoğun hassasiyet göstermekte ve önem vermekteyiz. Bu bilinçle, Genemek ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak işlemekteyiz.
Gen Elektromekanik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, KVKK’nda tanımlı şekli ile, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı amaç ve yöntemlerle, mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde, imha gerekliliklerine ve sürelere uyarak, özenle ve dikkatle işlemektedir;

1. Tanımlar
İşbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni kapsamında geçen;
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veri (ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, adres, telefon, sisteme giriş/çıkış zamanları, bulunulan konum, özgeçmişler, doğum yeri, doğum tarihi, e-posta adresi, görüntü kayıtları ve sair benzer tüm veriler),
 
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek, diğer kişisel verilere göre çok daha sıkı şekilde korunmaları gereken her türlü veri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, dini inanç, mezhep, kıyafet, sendika üyeliği, sağlık, biyometrik veriler ve sair benzer tüm veriler),
 
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması ve yurtdışına transfer edilmesi dahil kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,
 
KVKK: 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 
Tebliğ: 10 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 30356 sayılı Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ,
 
Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu,
 
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi,
 
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi,
 
Veri Sahibi: Kişisel Verisi işlenen gerçek kişi,
 
İrtibat Kişisi: Kurum’la iletişimi ve Veri Sahipleriyle irtibatı sağlayan kişi,
 
Genemek veya Şirket: Gen Elektromekanik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
 
anlamlarına gelmektedir.
 

2. Veri Sorumlusu ve İrtibat Kişisi
 
Veri Sorumlusu               : Gen Elektromekanik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
 
Adres                                   : Emek Mahallesi, Ordu Caddesi, No:6/1 Sancaktepe / İstanbul
 
İrtibat Kişisi                       : Didem GECEGEZER

3. Kişisel Verilerin Toplanması, Toplanma Yöntemi ve İşlenmesi
Müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, tedarikçi yetkililerimizin, tedarikçi çalışanlarımızın, çalışanlarımızın, stajyerlerimizin, çalışan adaylarımızın, şirket yetkililerimizin, hissedarlarımızın, iş ortaklarımızın, iş birliği içinde ya da ilişkide olduğumuz firma ve kurum çalışanlarının, veli/vasi/temsilcilerin, ziyaretçilerimizin ve sair 3. kişilerin, uhdemizde bulunan kişisel verileri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu Uluslararası Sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatlar çerçevesinde, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz ilgili birimleri, iletişim formları, telefon görüşmeleri, elektronik uygulamalar, yazılımlar, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta, sosyal medya ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak Şirketimiz tarafından toplanabilecektir, işlenebilecektir.
Bu nedenle, KVKK kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, Kişisel Verilerin İşlenmesi konusunda sizleri aydınlatmak istiyoruz.
KVKK’nun 4. maddesi uyarınca kişisel verileriniz;
 
i. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
ii. Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
iii. Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
iv. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
v. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek, işlenecektir.

4. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amacı
Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nun 5. ve 6. Maddelerinde ve Tebliğ’de belirtilen kişisel veri işleme şartları ve kapsamında, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenecektir;
i. Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
ii. Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
iii. Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
iv. Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
v. Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri
vi. Ücret Politikasının Yürütülmesi
vii. Talep / Şikayetlerin Takibi
viii. Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
ix. Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
x. Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
xi. İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
xii. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
xiii. İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
xiv. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
xv. İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
xvi. Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
xvii. Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
xviii. Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
xix. Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
xx. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
xxi. Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
xxii. Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
xxiii. Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
xxiv. Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
xxv. Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
xxvi. Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
xxvii. Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
xxviii. Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
xxix. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
xxx. Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
xxxi. Ücret Politikasının Yürütülmesi
xxxii. Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
xxxiii. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
xxxiv. Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
xxxv. Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
xxxvi. İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

5. Kişisel Verilerinizin Aktarılması 
Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan ilgili tüm mevzuata uygun olarak, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; hissedarlarımıza, üst yönetimimize, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, yurt içinde veya yurt dışında gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine aktarılabilecektir.

6. Verilerin Saklanması ve Silinmesi 
Şirketimiz, işlediği kişisel verileri, ilgili mevzuatta veya ilgili mevzuata aykırı olmamak kaydıyla Şirket prosedürlerinde ve Şirket politikalarında belirlenen sürelerde saklamaktadır.
Mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklamaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler şirket prosedür ve politikalarında tanımlanan metotlar ile silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

7. Veri Sahibi Olarak Haklarınız 
7.1. KVKK’nun 11. maddesi çerçevesinde,
i. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
ii. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
v. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
vi. KVKK mevzuatında ve sair mevzuatlarda öngörülen şartlar çerçevesinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
vii. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
viii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ix. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz.
Yukarıdaki haklarınızı kullanabilmek için, Veri Sahibi olarak, ilgili Başvuru Formu’nu;
 
Emek Mahallesi, Ordu Caddesi, No:6/1 Sancaktepe/İstanbul” adresine, ıslak imzalı olarak, başvuru konusuna ilişkin bilgi ve belgeler ile şahsen ya da posta yoluyla veya Noter aracılığıyla,
 
Formu taratarak, kvkk@genemek.com adresine Genemek’e bildirilen ve Genemek nezdinde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz üzerinden elektronik posta aracılığıyla,
 
Formu taratarak genemek@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta adresiniz üzerinden, elektronik posta aracılığıyla,
 
ulaştırabilirsiniz.
 
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda;
 
i. Talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması,
ii. Talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması,
iii. Başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkinizin belgelendirilmesi,
iv. Kimlik ve adres bilgilerinin bulunması,
v. Kimliği tevsik edici belgelerin ekli olması,
 
gerekmektedir.
 
7.2. Yaptığınız başvuru, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve Şirket’e ulaşmasından itibaren her halükarda en geç 30 gün içerisinde, ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifeye göre ücret talep edilebilir.
 
Talebiniz bu süre içinde kabul edilecek veya gerekçeli biçimde reddedilecek, cevabı şahsınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veya anlaşılamaz olması halinde, başvurunuzu netleştirmek amacıyla, tarafınızla iletişime geçilecektir.
 
7.3. Kişisel veri sahibi olarak, başvurunuzun reddedilmesi, gereğinin yerine getirilmemesi, verilen cevabın tarafınızca yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren 30 gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde Kurul’a başvurabilirsiniz.
8. KVKK’nun 5. maddesinde “Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Haller” ile KVKK’nun 28. maddesindeki Kanun’un uygulanmasındaki “İstisnalar” düzenlenmiştir.
9. Yürürlükte bulunan mevzuat ve işbu Aydınlatma Metni arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Veri Sorumlusu yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.
Aydınlatma Metni ..../..../....... tarihinde yürürlüğe girmiştir ve www.genemek.com internet sitesinde yayımlanmaktadır. Aydınlatma Metni’nin tamamının veya belirli maddelerinin, değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla güncellenmesi durumunda yürürlük tarihi de güncellenecek ve yeniden duyurulacaktır.
Gen Elektromekanik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi